بافت

فرش بیجار فرشی است با تراکم بالا وپرز فشرده و نسبتا بلند که در زمره فرشهای روستایی باف ایران بشمارمیرود. گره فرشهای بیجار ترکی وخواب گره رو به پایین وسمت راست فرش است ودرشهرها وروستاهای مختلف منطقه به صورت لول – نیم لول وتخت بافته می شود.

رنگ

یکی از مشخصه های فرش افشار بیجار رنگهای گرم – زنده وشاد آن است.تضاد دررنگهای بکاررفته را بافنده افشاری ازفرهنگ وطبیعت محل زندگی خود الهام گرفته است. رنگبندی فرشهای بیجار قدیمی با رنگ لباسهای الوان  محلی وطبیعت رنگارنگ آذربایجان وکردستان همخوانی دارد.

طرح

درزمانهای خیلی دور بافنده افشاری طرح قالی را با استعداد و ذهنیت خود همزمان با بافت قالی خلق می کرد. گاه حوادثی تلخ وشیرین درطول مدت بافت فرش اتفاق می افتاد وسبب می شد طرح ورنگ آمیزی ابتدا و انتهای فرش تفاوتی فاحش داشته باشد.

مواد اولیه

درایام قدیم بیشترمصالح فرشبافی درمحل تهیه می شده و افراد زیادی اززنان و مردان روستایی وشهری منطقه به تهیه و تولید مصالح فرشبافی اشتغال داشته اند.